Hôm nay mình xin được hướng dẫn các bác cách cài các gói update download bằng tay (tức là không thông qua Windows update)

Mở cmd mới quyền admin (Windows +X ->A)
gõ vào:

dism /online /add-package /packagepath:"đường dẫn"
ví dụ sau khi download xong mình rename lại thành updatewindows10.cab và lưu trong ổ D:\update thì gõ như sau

dism /online /add-package /packagepath:\update\updatewindows10.cab
Lưu ý:
1/ download file *.CAB ko cần giải nén gì cả
2/ đường dẫn không chứa các unicode (dấu sắc, nặng, hỏi,..)
3/ đường dẫn không chứa khoảng trắng