Bài tập lập trình C: Viết chương trình nhập vào 2 số a, b. Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất xuất ra

Mã nguồn PHP:
#include <stdio.h>#include <conio.h>unsigned USCLN (unsigned n, unsigned m){ while (n != 0 && m != 0) if (n>m) n -= m; else m -= n; if (n == 0) return m; else return n;}unsigned BSCNN (unsigned n, unsigned m){ return n * m / USCLN(n, m);}void main(){ unsigned n, m; printf("
Nhap hai vao so nguyen duong : "); scanf("%u%u", &n, &m); printf("
Uoc so chung lon nhat cua %u va %u = %u", n, m, USCLN(n,m)); printf("
Boi so chung nho nhat cua %u va %u = %u", n, m, BSCNN(n,m)); getch();}