Bài tập C yêu cầu Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số trên và in kết quả ra màn hình.

Đây là dạng bài tập nhập --> xử lý --> xuất cơ bản nhất trong C++ với 2 hàm cin và cout các bạn có thể tham khảo lời giải dưới đây. Cần lưu ý khi xử lý tính toán hoặc dùng các hàm về toán học các bạn cần include thư viện math.h để đẩy đủ.

Mã:
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
	int a,b;
	float tong,hieu,tich,thuong;
	cout<<"Nhap  a="<<"
";
	cin>>a;
	cout<<"Nhap  b="<<"
";
	cin>>b;
	tong=a+b;
	hieu=a-b;
	tich=a*b;
	thuong=a/b;
	cout<<"tong=    "<<tong<<"
";
	cout<<"hieu=    "<<hieu<<"
";
	cout<<"tich=    "<<tich<<"
";
	cout<<"thuong=  "<<thuong<<"
";
	return 0;
}